User Tools

Site Tools


12238-nova-lacerda-la-gi

Nova Lacerda là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4734,162 km², dân số năm 2007 là 4855 người, mật độ 1,03 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12238-nova-lacerda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)