User Tools

Site Tools


12243-nova-mamor-la-gi

Nova Mamoré là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 10071,7 km², dân số năm 2007 là 21162 người, mật độ 2,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12243-nova-mamor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)