User Tools

Site Tools


12244-nova-maril-ndia-la-gi

Nova Marilândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1942,816 km², dân số năm 2007 là 2303 người, mật độ 1,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12244-nova-maril-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)