User Tools

Site Tools


12246-nova-monte-verde-la-gi

Nova Monte Verde là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 6500,166 km², dân số năm 2007 là 8071 người, mật độ 1,24 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12246-nova-monte-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)