User Tools

Site Tools


12247-nova-mutum-la-gi

Nova Mutum là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 9537,923 km², dân số năm 2007 là 24368 người, mật độ 2,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12247-nova-mutum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)