User Tools

Site Tools


12248-nova-nazar-la-gi

Nova Nazaré là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4038,699 km², dân số năm 2007 là 2745 người, mật độ 0,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12248-nova-nazar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)