User Tools

Site Tools


12250-nova-ol-mpia-la-gi

Nova Olímpia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1567,669 km², dân số năm 2007 là 19472 người, mật độ 12,42 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12250-nova-ol-mpia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)