User Tools

Site Tools


12253-nova-olinda-la-gi

Nova Olinda là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 284,404 km², dân số năm 2007 là 12891 người, mật độ 45,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12253-nova-olinda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)