User Tools

Site Tools


12267-nova-russas-la-gi

Nova Russas là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 742,76 km², dân số năm 2007 là 30597 người, mật độ 41,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12267-nova-russas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)