User Tools

Site Tools


12270-nova-santa-rita-la-gi

Nova Santa Rita là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1119,144 km², dân số năm 2007 là 4416 người, mật độ 3,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12270-nova-santa-rita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)