User Tools

Site Tools


12275-nova-timboteua-la-gi

Nova Timboteua là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 489,859 km², dân số năm 2007 là 12042 người, mật độ 24,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12275-nova-timboteua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)