User Tools

Site Tools


12276-nova-trento-la-gi

Nova Trento là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 402,118 km², dân số năm 2007 là 11325 người, mật độ 25,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12276-nova-trento-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)