User Tools

Site Tools


12277-nova-ubirat-la-gi

Nova Ubiratã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 12694,974 km², dân số năm 2007 là 7768 người, mật độ 0,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12277-nova-ubirat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)