User Tools

Site Tools


12282-nova-veneza-santa-catarina-la-gi

Nova Veneza / Nuova Venezia là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 293,557 km², dân số năm 2007 là 12703 người, mật độ 43,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12282-nova-veneza-santa-catarina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)