User Tools

Site Tools


12284-nova-vi-osa-la-gi

Nova Viçosa là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1326,122 km², dân số năm 2007 là 34501 người, mật độ 26,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12284-nova-vi-osa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)