User Tools

Site Tools


12285-nova-xavantina-la-gi

Nova Xavantina là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5526,733 km², dân số năm 2007 là 18657 người, mật độ 3,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12285-nova-xavantina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)