User Tools

Site Tools


12298-novo-horizonte-do-norte-la-gi

Novo Horizonte do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 938,389 km², dân số năm 2007 là 3815 người, mật độ 4,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12298-novo-horizonte-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)