User Tools

Site Tools


12299-novo-horizonte-do-oeste-la-gi

Novo Horizonte do Oeste là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 843,45 km², dân số năm 2007 là 9648 người, mật độ 11,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12299-novo-horizonte-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)