User Tools

Site Tools


12300-novo-horizonte-do-sul-la-gi

Novo Horizonte do Sul là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 849,117 km², dân số năm 2007 là 4967 người, mật độ 5,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12300-novo-horizonte-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)