User Tools

Site Tools


12301-novo-horizonte-la-gi

Novo Horizonte là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 612,451 km², dân số năm 2007 là 7275 người, mật độ 11,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12301-novo-horizonte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)