User Tools

Site Tools


12305-novo-mundo-la-gi

Novo Mundo là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5801,766 km², dân số năm 2007 là 6725 người, mật độ 1,16 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12305-novo-mundo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)