User Tools

Site Tools


12308-novo-oriente-la-gi

Novo Oriente là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 949,206 km², dân số năm 2007 là 27287 người, mật độ 28,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12308-novo-oriente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)