User Tools

Site Tools


12309-novo-planalto-la-gi

Novo Planalto là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1242,639 km², dân số năm 2007 là 2721 người, mật độ 2,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12309-novo-planalto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)