User Tools

Site Tools


12311-novo-repartimento-la-gi

Novo Repartimento là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 15398,627 km², dân số năm 2007 là 52206 người, mật độ 3,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12311-novo-repartimento-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)