User Tools

Site Tools


12313-novo-santo-ant-nio-la-gi

Novo Santo Antônio là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 4368,459 km², dân số năm 2007 là 2111 người, mật độ 0,48 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12313-novo-santo-ant-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)