User Tools

Site Tools


12316-novo-triunfo-la-gi

Novo Triunfo là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 217,894 km², dân số năm 2007 là 15436 người, mật độ 70,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12316-novo-triunfo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)