User Tools

Site Tools


12399-nymphargus-la-gi

Nymphargus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Centrolenidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 30 loài và 43% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Nymphargus anomalus (Lynch & Duellman, 1973)
 • Nymphargus armatus (Lynch & Ruiz-Carranza, 1996)
 • Nymphargus bejaranoi (Cannatella, 1980)
 • Nymphargus buenaventura Cisneros-Heredia & Yánez-Muñoz, 2007
 • Nymphargus cariticommatus (Wild, 1994)
 • Nymphargus chami (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 • Nymphargus chancas (Duellman & Schulte, 1993)
 • Nymphargus cochranae (Goin, 1961)
 • Nymphargus cristinae (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 • Nymphargus garciae (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 • Nymphargus grandisonae (Cochran & Goin, 1970)
 • Nymphargus griffithsi (Goin, 1961)
 • Nymphargus ignotus (Lynch, 1990)
 • Nymphargus lasgralarias Hutter & Guayasamin, 2012[2]
 • Nymphargus laurae Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007
 • Nymphargus luminosus (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 • Nymphargus luteopunctatus (Ruiz-Carranza & Lynch, 1996)
 • Nymphargus mariae (Duellman & Toft, 1979)
 • Nymphargus megacheirus (Lynch & Duellman, 1973)
 • Nymphargus mixomaculatus (Guayasamin, Lehr, Rodríguez & Aguilar, 2006)
 • Nymphargus nephelophila (Ruiz-Carranza & Lynch, 1991)
 • Nymphargus ocellatus (Boulenger, 1918)
 • Nymphargus oreonympha (Ruiz-Carranza & Lynch, 1991)
 • Nymphargus phenax (Cannatella & Duellman, 1982)
 • Nymphargus pluvialis (Cannatella & Duellman, 1982)
 • Nymphargus posadae (Ruiz-Carranza & Lynch, 1995)
 • Nymphargus prasinus (Duellman, 1981)
 • Nymphargus puyoensis (Flores & McDiarmid, 1989)
 • Nymphargus rosada (Ruiz-Carranza & Lynch, 1997)
 • Nymphargus ruizi (Lynch, 1993)
 • Nymphargus siren (Lynch & Duellman, 1973)
 • Nymphargus spilotus (Ruiz-Carranza & Lynch, 1997)
 • Nymphargus sucre Guayasamin, 2013
 • Nymphargus truebae (Duellman, 1976)
 • Nymphargus vicenteruedai Velásquez-Álvarez, Rada, Sánchez-Pacheco & Acosta-Galvis, 2007
 • Nymphargus wileyi (Guayasamin, Bustamante, Almeida-Reinoso & Funk, 2006)
 • Cisneros-Heredia, D.F. & McDiarmid, R.W. (2007): Revision of the characters of Centrolenidae (Amphibia: Anura: Athesphatanura), with comments on its taxonomy and the description of new taxa of glassfrogs. Zootaxa 1572: 1-82. PDF fulltext
 • Hutter, C.R. & Guayasamin, J.M. (2012): A new cryptic species of glassfrog (Centrolenidae: Nymphargus) from Reserva Las Gralarias, Ecuador. Zootaxa 3257: 1-21. PDF Excerpt
 • Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007: Revision of the characters of Centrolenidae (Amphibia: Anura: Athesphatanura), with comments on its taxonomy and the description of new taxa of glassfrogs. Zootaxa, Bản mẫu:N°, tr. 1-82 (texte intégral).
 • Tham khảo Animal Diversity Web : Nymphargus (tiếng Anh)
 • Nymphargus tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
 • Nymphargus tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).
12399-nymphargus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)