User Tools

Site Tools


12454-oeiras-do-par-la-gi

Oeiras do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 3852,256 km², dân số năm 2007 là 25336 người, mật độ 6,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12454-oeiras-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)