User Tools

Site Tools


12455-oeiras-piau-la-gi

Oeiras là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2719,536 km², dân số năm 2007 là 35322 người, mật độ 12,99 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12455-oeiras-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)