User Tools

Site Tools


12517-olinda-nova-do-maranh-o-la-gi

Olinda Nova do Maranhão là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 198 km², dân số năm 2007 là 12019 người, mật độ 60,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12517-olinda-nova-do-maranh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)