User Tools

Site Tools


12520-oliveira-dos-brejinhos-la-gi

Oliveira dos Brejinhos là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3563,908 km², dân số năm 2007 là 22082 người, mật độ 6,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12520-oliveira-dos-brejinhos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)