User Tools

Site Tools


12570-ommatius-insectatus-la-gi

Ommatius insectatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. insectatus
Danh pháp hai phần
Ommatius insectatus
Scarbrough & Constantino, 2005

Ommatius insectatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius insectatus được Scarbrough & Constantino miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius insectatus tại Wikispecies
12570-ommatius-insectatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)