User Tools

Site Tools


12600-ommatius-triangularis-la-gi

Ommatius triangularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. triangularis
Danh pháp hai phần
Ommatius triangularis
Scarbrough, 2002

Ommatius triangularis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius triangularis được Scarbrough miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius triangularis tại Wikispecies
12600-ommatius-triangularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)