User Tools

Site Tools


12665-oriz-nia-la-gi

Orizânia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 121,55 km², dân số năm 2007 là 6771 người, mật độ 59,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12665-oriz-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)