User Tools

Site Tools


12730-otac-lio-costa-la-gi

Otacílio Costa là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 924,2 km², dân số năm 2007 là 15693 người, mật độ 17,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12730-otac-lio-costa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)