User Tools

Site Tools


12742-ouricuri-la-gi

Ouricuri là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 2422,86 km², dân số năm 2007 là 62367 người, mật độ 25,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12742-ouricuri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)