User Tools

Site Tools


12747-ouro-preto-do-oeste-la-gi

Ouro Preto do Oeste là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1978,24 km², dân số năm 2007 là 36040 người, mật độ 18,22 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12747-ouro-preto-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)