User Tools

Site Tools


12750-ouro-verde-de-goi-s-la-gi

Ouro Verde de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 209,679 km², dân số năm 2007 là 4431 người, mật độ 21,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12750-ouro-verde-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)