User Tools

Site Tools


12753-ouro-verde-la-gi

Ouro Verde là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 189,27 km², dân số năm 2007 là 2152 người, mật độ 10,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12753-ouro-verde-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)