User Tools

Site Tools


12755-ourol-ndia-la-gi

Ourolândia là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1276,011 km², dân số năm 2007 là 15759 người, mật độ 12,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12755-ourol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)