User Tools

Site Tools


12781-p-o-de-a-car-la-gi

Pão de Açúcar là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 658,96 km², dân số năm 2007 là 23857 người, mật độ 36,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12781-p-o-de-a-car-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)