User Tools

Site Tools


12790-pa-o-do-lumiar-la-gi

Paço do Lumiar là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 132,41 km², dân số năm 2007 là 98113 người, mật độ 740,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12790-pa-o-do-lumiar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)