User Tools

Site Tools


12806-padre-marcos-la-gi

Padre Marcos là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 319,124 km², dân số năm 2007 là 7394 người, mật độ 23,17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12806-padre-marcos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)