User Tools

Site Tools


12810-paes-landim-la-gi

Paes Landim là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 349,679 km², dân số năm 2007 là 4458 người, mật độ 12,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12810-paes-landim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)