User Tools

Site Tools


12818-paim-filho-la-gi

Paim Filho là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 182,182 km², dân số năm 2007 là 4480 người, mật độ 24,59 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12818-paim-filho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)