User Tools

Site Tools


12826-paje-do-piau-la-gi

Pajeú do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1075,263 km², dân số năm 2007 là 3612 người, mật độ 3,36 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12826-paje-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)