User Tools

Site Tools


12841-palestina-de-goi-s-la-gi

Palestina de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1320,683 km², dân số năm 2007 là 3405 người, mật độ 2,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12841-palestina-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)