User Tools

Site Tools


12842-palestina-do-par-la-gi

Palestina do Pará là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 983,885 km², dân số năm 2007 là 7156 người, mật độ 7,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12842-palestina-do-par-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)