User Tools

Site Tools


12853-palma-sola-la-gi

Palma Sola là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 331,776 km², dân số năm 2007 là 7942 người, mật độ 23,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12853-palma-sola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)