User Tools

Site Tools


12855-palmares-la-gi

Palmares là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 376,29 km², dân số năm 2007 là 56547 người, mật độ 150,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12855-palmares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)